Looking to register your own South African Close Corporation (CC) or Company with CIPRO CIPC DTI? Register a brand new CC or Company for only R895 - any day of the week, 24 hours a day, anywhere in South Africa, online ! We are located in Pretoria and hand deliver your documents to CIPRO/ CIPC for immediate registration ! No more lost documents, no more waiting and no more frustration ! We are 100 % committed to your CC Company registration, and your own professional consultant is allocated to deal with YOUR CC Company registration


Please refer to http://www.quicoreg.co.za for all your CC and Company Registration needs.

SA Close Corporations is now known as PTY Company Registration - you can visit our new website at PTY Company Registration here


SACloseCorporations.com assists entrepreneurs and business owners to register a South African Close Corporation (CC) and PTY Company easily and hassle free - over the Internet with no queues. Our service is professional and fast - exactly what you need over this time.

To run a business you need to operate in a safe legal structure to separate your personal assets and life from your business assets and risks that come along with starting a new business. Furthermore, when trading as a Close Corporation or PTY Company it looks more professional than trading in your own personal name and it may just help you to win that big contract.  

A Close Corporation (CC) / PTY Companies is for most new South African businesses the preferred choice of legal business entity. SA Close Corporations provides an effective and complete solution to register your new Close Corporation or Company. Our service comes at the best possible price for a committed and professional service - R895 for a brand new out-of-the-box CC. You will not receive a so-called "shelf CC", but a new entity with a clear tax, history and ownership record that truly belongs to you from day one.

SA Close Corporations is now known as PTY Company Registration - you can visit our new website at PTY Company Registration here

Why SACloseCorporations.com? Click here to find out

Is a CC right for me? Click here to find out

Read our Customer Feedback here

Get a Free Fax to Email number for your new Business now!

Tell a friend about SA Close CorporationsWil u u eie Suid-Afrikaanse Beslote Korporasie (BK) stig ? Registreer 'n splinternuwe BK vir slegs R895 enige dag van die week, 24 uur 'n dag, enige plek in Suid-Afrika, aanlyn ! Ons is in Pretoria en lewer u dokumente per hand af by CIPRO vir onmiddelike registrasie ! Geen verlore dokumente, geen wag en geen frustrasies ! Ons is 100% verbind tot u BK registrasie, en u ontvang u eie profesionele konsultant wat U BK registrasie hanteer.  Kliek hier om ons brosjure af te laai


SACloseCorporations.com help entrepeneurs en besigheids eienaars om 'n Suid Afrikaanse Beslote Korporasie maklik en sorgeloos oop te maak - oor die internet sonder enige lang rye by die Departement van Handel en Nywerheid. Ons diens is profesioneel en vinnig - presies wat u nodig het oor hierdie tyd.

As u 'n besigheid begin is dit belangrik om binne 'n veilige wetlike struktuur handel te dryf. Sodoende skei u u persoonlike bates en lewe van u besigheid se bates en risikos wat saamgaan met die oopmaak van 'n nuwe besigheid.  Verder lyk dit meer profesioneel om as 'n BK handel te dryf in plaas van in u eie naam -  dit mag u dalk net help om daardie groot kontrak los te slaan.

'n Beslote Korporasie (BK) is vir meeste nuwe Suid-Afrikaanse besighede die beste opsie vir 'n wetlike besigheidsentiteit. SA Close Corporations bied 'n effektiewe en volledige diens aan vir die registrasie van u eie Beslote Korporasie. Ons diens kom teen die beste prys vir 'n professionele diens - R895 vir 'n splinternuwe BK.  U ontvang nie 'n sogenaamde "shelf" BK nie, maar 'n nuwe entiteit met 'n skoon belasting, geskiedenis en ledebelang rekord wat waarlik aan u behoort van die begin af.

SA Close Corporations is now known as PTY Company Registration - you can visit our new website at PTY Company Registration here

Sitemap

Luxury African Safari

Free Fax to Email Number

Company Registration 

PTY Company Registration