SA Close Corporations is now known as PTY Company Registration - you can visit our new website at Company Registration South Africa

Why should I open a Close Corporation (CC)?

A Close Corporation (CC) is a simple form of LEGAL business entity AND PROTECTS YOUR PERSONAL LIFE AGAINST  BUSINESS RISKS. If you want to keep your legal and business administration simple, fast, problem free AND LESS FORMAL, a CC is right for you!

Some CC key points (refer to the CC Act for detailed explanations):

1. It is its own legal entity or person - separate from its Members
2. No annual audited statements are required - lower cost
3. Start up is much cheaper and easier that a Private Company
4. A CC can have 1 to 10 Members, of which all should be natural persons
5. A CC can buy shares in other companies
6. No formal meetings are required, decisions can be done informally between Members and all Members may take part in decision making
7. CCs are governed by the Close Corporation Act 69 of 1984
8. A CC provides limited liability to its Members when they have not acted recklessly
9. Most businesses in South Africa operate as CCs

Click here to Open your brand new South African CC !


Company Registration


Waarom 'n BK stig?

'n Beslote Korporasie (BK) is 'n eenvoudige WETTIGE besigheid struktuur EN BESKERM U PERSOONLIKE LEWE TEEN BESIGHEIDSRISIKOS. As u u wettige en besigheidsaspekte eenvoudig, vinnig, sorgeloos en INFORMEEL wil hou, is 'n BK reg vir u!

Belangrike BK kenmerke (verwys na die BK Wet vir meer inligting):

1. 'n BK is sy eie wettige entiteit - apart van sy Lede
2. Geen geouditeerde state word vereis nie - laer kostes
3. Stigtingskoste is goedkoper en stigting makliker as vir 'n Privaat Maatskappy
4. 'n BK mag 1 tot 10 Lede hĂȘ waarvan almal natuurlike persone moet wees
5. 'n BK mag aandele in ander maatskappye koop
6. Geen formele vergaderings word vereis nie - besluite mag informeel gedoen word tussen lede en alle lede mag aan besluitneming deelneem
7. BKs word deur die Wet op Beslote Korporasies 69 van 1984 beheer
8. Lede is nie persoonlik aanspreeklik vir BK laste as hulle binne goeie perke en verantwoordelik opgetree het nie
9. Meeste besighede in Suid Afrika is BKs

Kliek hier om u splinternuwe BK te registreer !

Vertel 'n vriend van SA Close Corporations

homeSA Close Corporations is now known as PTY Company Registration - you can visit our new website at PTY Company Registration